Firmamız tarafından, Primer Frekans Kontrol, Sekonder Frekans Kontrol Performans ve Muayene Testleri ile Reaktif Güç Kontrol Desteği Performans ve Senkron Kompanzatör Performans Testleri hizmetleri verilmektedir.

Primer Frekans Kontrol ve Muayene Testleri

Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği ve Yan Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde 50 MW ve üzeri üretim, tesislerinde primer frekans kontrol testlerinin uygulanması gerekmektedir. Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, adlarına kayıtlı bulunan ve belirtilen niteliklere sahip üretim tesislerinin toplam kurulu güçlerinin en az primer frekans kontrolüne katilim oranı seviyesinde, sürekli olarak primer frekans kontrol rezerv miktarı sağlamakla yükümlüdürler. Primer frekans kontrolü katilim oranı son güncellemeler kapsamında 1,00% olarak uygulanmaktadır.

Primer Frekans Kontrol Performans Testleri sırasında ünite tipine göre aşağıdaki değerlerin yanı sıra, test ekibinin gerekli gördüğü değerlerin de ölçümü yapılarak kayıtları alınır:

  • Aktif Güç Çıkışı (MW)
  • Şebeke Frekansı
  • Simüle Frekans
  • Vana Pozisyonları
  • Buhar Basıncı
  • Buhar Sıcaklığı

Sekonder Frekans Kontrol ve Muayene Testleri

Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği ve Yan Hizmetler Yönetmeliği EK-4.B çerçevesinde 100 MW ve üzeri üretim tesislerinde sekonder frekans kontrol testlerinin uygulanması gerekmektedir. Üretim santrallerinde üretim miktarını izlemek ve yönetmek amacı ile TEİAŞ Milli Yük Tevzi Merkezinde (MYTM) bulunan Otomatik Üretim Kontrol Sisteminin (Automatic Generation Control System – AGC) simülasyonu ile gerçekleştirilen bu testler sistem frekansının istenilen düzeyde tutulmasını hedeflemektedir. MYTM’de bulunan AGC programı ile arayüz konumunda bulunan Remote Terminal Unit (RTU) ile veri iletişimi gerçekleştirilerek santraldeki veriler izlenir ve kontrol edilir. Lokal olarak gerçekleştirilen bu işlem gerçekte uzaktan işletilen bir santralin bire bir simulasyonudur.

Alınan bilgiler arasında Ünite/Blok Aktif güç üretim değerleri, sistem frekans değerleri, otomatik-manual işletme konum bilgileri sayılabilir.

Kontrol amacıyla Ünite/Blok olarak çalışan santrale çalışması istenilen yük değeri SET değeri olarak gönderilir ve santralin bu isteğe uygun cevap verip veremediği gözlenir-analiz edilir ve raporlanır.

Reaktif Güç Kontrol Desteği Performans ve Senkron Kompanzatör Performans Testleri

İletim sistemine bağlı kurulu gücü 30 MW ve üzerinde olan lisanslı tüm üretim tesisleri ile dağıtım sistemine bağlı lisanslı tüm üretim tesislerinin aşırı ikazlı olarak 0.85, düşük ikazlı olarak 0.95 güç faktörüne tekabül eden reaktif güç değerlerine, nominal çıkış gücü ve minimum kararlı üretim düzeyleri arasındaki her noktada, gerektiğinde ulaşabilir olarak hizmete katılım zorunludur. Sistem işletmecisinin gerekli gördüğü durumlarda iletim sistemine bağlı ve kurulu gücü 30 MW'tan az olan lisanslı üretim tesisleri de reaktif güç kontrolüne katılacaktır.

Reaktif Güç Kontrolü hizmetini verebilme özelliğine sahip olmaları zorunlu olan üretim tesislerine Reaktif Güç Kontrol Desteği testlerinin uygulanması gerekmektedir.