ENERTEST ENERJİ TEST KONTROL MUAYENE VE GÖZETİM HİZ.A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA

GENEL AYDINLATMA BEYANI

Enertest Enerji Test Kontrol Muayene ve Gözetim Hizmetleri Anonim  Şirketi (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca ve gerekli şeffaflığı sağlamak amacıyla sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz.

İşbu Enertest Enerji Test Kontrol Muayene ve Gözetim Hizmetleri Anonim  Şirketi”  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması Hakkında Genel Aydınlatma Beyanı çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve temel prensipler açıklanmakta olup kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

İşbu Aydınlatma Beyanı, Şirket internet sitesinde (www.enertest.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK, Enertest Enerji Test Kontrol Muayene ve Gözetim Hizmetleri Anonim  Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3.kişilere açıklayabilecek ve aktarabileceğiz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi amaçları için işlenmekte ve işlenme amacına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Enertest Enerji Test Kontrol Muayene ve Gözetim Hizmetleri Anonim  Şirketi tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

 • Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz yalnızca Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 • Verilerin Doğru ve Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almaktadır.

 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve kişisel verilerinizi yine iş faaliyetleri doğrultusunda ve bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

 • İşlendikleri Amaçlarla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. 

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaçlar İçin Gerekli Olan Sürelerle Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve kanunda belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. Bununla birlikte işlenen verinin “özel nitelikli kişisel veri” olması halinde kanunda öngörülen diğer şartlar aranacaktır.

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Emredici Kanun hükmü gereğince kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 • Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
 • Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 • Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Aydınlatma Beyanı’nda belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 • Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 • Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Enertest Enerji Test Kontrol Muayene ve Gözetim Hizmetleri Anonim  Şirketi tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere,  faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmet alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

 1. Yurtdışına Veri Aktarımı

Enertest Enerji Test Kontrol Muayene ve Gözetim Hizmetleri Anonim  Şirketi tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesinde öngörülen ilkeler ışığında "açık rıza temini" suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde "açık rıza temin edilmeksizin" ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkeler” ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği “İlgili Kişi” Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda; Şirketimiz talebin niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak (Noter Kanalıyla yahut Şirket merkezine bizzat teslim etmek suretiyle) iletebilirsiniz.

Enertest Enerji Test Kontrol Muayene ve Gözetim Hizmetleri Anonim  Şirketi 'nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Adınız, soyadınız ve imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız,
 • Talep konunuz.

Yukarıda sayılan bilgilere ek olarak; varsa eğer konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak, Nasuh Akar Mah.1400.sok No:34/1 Balgat Çankaya/Ankara adresinde bulunan muki ……………………………. ‘ne verebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu gibi durumlarda Enertest Enerji Test Kontrol Muayene ve Gözetim Hizmetleri Anonim  Şirketi  kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder.

 1. Aydınlatma Formunun Niteliği

İşbu "Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması Hakkında Genel Aydınlatma Beyanı", Enertest Enerji Test Kontrol Muayene ve Gözetim Hizmetleri Anonim  Şirketi ile yazılı yahut sözlü olarak akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

*  İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) ...../...../.......... tarihinde hazırlanmıştır.

* Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda değişiklikler, “www.enertest.com.tr” adresinde yayınlanacak ve beyanın yürürlük tarihi değişikliklere uygun olarak güncellenecektir.